70 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Huyện Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

70 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Huyện Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng